عوامل برنامه :

کارگردان : فرناز کوچه باغی

گوینده: فرخنده تبرسخن


طلوع فجر
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان شرقی

این رنامه به مناسبت روز 12بهمن می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال