عوامل برنامه :

کارگردان : فرناز کوچه باغی

گوینده: فرخنده تبرسخن


هفت شهر عشق
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان شرقی

این برنامه به روز بزرگداشت عطار نيشاپوری پرداخته است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال