عوامل برنامه :گوینده: شهرزاد مظفری


پیر معرفت
تولید سال 1395   مرکز لرستان

این برنامه ویژه بزرگداشت روز عطار نیشابوری می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 100%
 

سایر ترکیبی های مناسبتی