عوامل برنامه :

کارگردان : داوود قمرزاده

گوینده: موسی طالبیان


ثریا
تولید سال 1395   مرکز همدان

این برنامه به مناسبت روز ملی فن آوری هسته ای (20/1/96) تهیه شده است. در این برنامه با استفاده از آیتم هایی مثل گفتار مجری، گزارش، بحث کارشناسی و سرود به تبیین این روز پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال