عوامل برنامه :

کارگردان : مهران مجيدپناه
آقا مصطفی
تولید سال 1395   مرکز سمنان

این برنامه در خصوص زندگی و نحوه شهادت شهید مصطفی احمدی روشن دانشمند هسته ای ایران می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال