عوامل برنامه :

کارگردان : وفا صالح پوریان
بزرگداشت آیت الله جمی
تولید سال 1395   مرکز آبادان

این برنامه به خلاصه ای در خصوص زندگی وفعالیت های آیت الله جمی می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال