عوامل برنامه :

کارگردان : مصطفی بیات
تپه ازبکی
تولید سال 1395   مرکز البرز

این برنامه به معرفی میراث فرهنگی می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال