عوامل برنامه :

کارگردان : ناصر ترکیان
بهنام محمودی
تولید سال 1395   مرکز البرز

این برنامه مستندی است که در آن بهنام محمودی والیبالیست ملی ایران معرفی می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال