عوامل برنامه :

کارگردان : داوود قمرزاده
قیام خرداد
تولید سال 1395   مرکز همدان

این برنامه به مناسبت سالروزقیام 15 خرداد (15/3/96) تهیه شده است. در این برنامه با استفاده از آیتم هایی مثل گفتار مجری و گزارش به تبیین این روز پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال