عوامل برنامه :

کارگردان : الهام نظری
زمین خانه ما
تولید سال 1395   مرکز لرستان

این برنامه ویژه روز بهداشت محیط در مورد هوای تمیز ،ارتباط با محیط زیست ، ارتباط با فضای اطراف ما و نگهداری از محیط زندگی است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال