عوامل برنامه :

کارگردان : محمد رهبری نژاد
گود جوانمردان
تولید سال 1395   مرکز لرستان

این برنامه مستند به معرفی زورخانه طیب و پیشنیه ورزش باستانی در شهر خرم آباد می پردازد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال