عوامل برنامه :

کارگردان : محمد رهبری نژاد
زنگل
تولید سال 1395   مرکز لرستان

این برنامه به توانایی زنان روستایی در کار و کارآفرینی می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 100%
 

سایر مستند های کارآفرینان