عوامل برنامه :


ایران من .زنجان
تولید سال 1390   مرکز زنجان

این مستند در یک قسمت کوتاه به معرفی مکانهای تاریخی و جاذبه های گردشگری استان زنجان و شهرستانهایی نظیر ابهر می پردازد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال