عوامل برنامه :

کارگردان : علی فرضی

گوینده: حامد جودی


درخت قلب سبز زمین
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان شرقی

این برنامه به مناسبت روز درختکاری است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال