عوامل برنامه :

کارگردان : داوود قمرزاده

گوینده: موسی طالبیان


تنفس زمین
تولید سال 1395   مرکز همدان

این برنامه به مناسبت روز درختکاری (15/12/96) تهیه شده است. در این برنامه با استفاده از آیتم هایی مثل گفتار مجری، سخن رانی، گزارش و سرود به تبیین این روز پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال