عوامل برنامه :

کارگردان : داوود قمرزاده

گوینده: موسی طالبیان


چهارمین نور
تولید سال 1395   مرکز همدان

در این برنامه با استفاده از آیتم هایی همچون متن، سخنرانی (کارشناس مذهبی)، مولودی و سرود به تبیین جایگاه امام دوم شیعان و حسنین(ع) پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال