عوامل برنامه :

کارگردان : فتانه قصابهای گیلیاردی

گوینده: فاطمه ساحلی زادگان


ساعت پرواز
تولید سال 1395   مرکز خلیج فارس

این برنامه مستندی درخصوص حمله به هواپیما با صدای شاهدان عینی است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال