عوامل برنامه :

کارگردان : رها بابازاده

گوینده: فاطمه سلطاني


از بهشتی تا بهشت
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان غربی

این برنامه به مناسبت روز قوه قضاییه و شهادت دکتر بهشتی ساخته شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال