عوامل برنامه :

کارگردان : داوود قمرزاده

گوینده: موسی طالبیان


شهید قضا
تولید سال 1395   مرکز همدان

در این برنامه با استفاده از آیتم های مختلف به تبیین شخصیت آیت الله دکتر بهشتی و روز قوه قضاییه پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال