عوامل برنامه :

کارگردان : رها بابازاده

گوینده: فاطمه سلطاني


کودتای ننگین
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان غربی

این ویژه ربرنامه به مناسبت کودتای 28 مرداد است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال