عوامل برنامه :

کارگردان : اکرم تاج میر

گوینده: فرزانه دمی زاده


حجت پنجم
تولید سال 1395   مرکز آبادان

این برنامه به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع) است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال