عوامل برنامه :

کارگردان : مجید صناعتی مروت

گوینده: سید سعید حسینی


سپهر دانش
تولید سال 1395   مرکز همدان

دراین ویژه برنامه امام باقر (ع) به عنوان شکافنده علم نبوی معرفی می گردد و ماجرای ابلاغ سلام پیامبر به ایشان توسط جابر بن عبدالله انصاری با زبان نمایش بیان می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال