عوامل برنامه :

کارگردان : فاطمه پیری

گوینده: فاطمه بابایی


پیشکش عشق
تولید سال 1395   مرکز البرز

این برنامه به قدر و منزلت عید قربان می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال