عوامل برنامه :

کارگردان : علی محمدی
خورشید هدایت
تولید سال 1395   مرکز کردستان

دراین برنامه مطالبی در تاسوعا و عاشورای حسینی وجایگاه امام حسین(ع) در میان مردم اهل تسنن ارائه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال