عوامل برنامه :

کارگردان : علی محمدی
جلوه های ایثار
تولید سال 1395   مرکز کردستان

دراین برنامه مطالبی در آزادگان و خاطراتی از این بزرگواران ارائه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال