عوامل برنامه :

کارگردان : علی فرضی

گوینده: حامد جودی


سید الساجدین
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان شرقی

این برنامه ویژه شهادت امام سجاد (ع) می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال