عوامل برنامه :

کارگردان : مجید صناعتی مروت

گوینده: سید سعید حسینی


قهرمان محراب
تولید سال 1395   مرکز همدان

در این ویژه برنامه با اشاره به اعجاز زنده ماندن امام سجاد در معرکه روز عاشورا به مصائب آن حضرت پس از آن واقعه اشاره شده و سعی شده به این سئوال پاسخ داده شود که امام سجاد (ع) در طول مدت امامت خود پس از سید الشدا (ع) چگونه توانست خلأ موجود در جامعه اسلامی را پرکرده و جامعه مسلمین را هدایت نماید.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال