عوامل برنامه :

کارگردان : علی محمدی
دفاع مقدس
تولید سال 1395   مرکز کردستان

دراین برنامه مطالبی در مورد جنگ تحمیلی با حضور کارشناسان ارائه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال