عوامل برنامه :

کارگردان : قدرت اله عموزاده

گوینده: عزت کوتی عرب


ریسمان الهی
تولید سال 1395   مرکز خوزستان

این برنامهبه مناسبت روز مبعث رسول اکرم و میلاد امام صادق (ع) می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال