عوامل برنامه :

کارگردان : سارا نجدی

گوینده: عزت کوتی عرب


دشت آزادگان
تولید سال 1395   مرکز خوزستان

این برنامه ویژه آزاد سازی سوسنگرد تهیه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال