عوامل برنامه :

کارگردان : سارا آقا محمدی

گوینده: حسن خلقت دوست


گاهشمار
تولید سال 1395   مرکز البرز

این برنامه به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی تهیه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال