عوامل برنامه :

کارگردان : محمد رهبری نژاد
فرسِش
تولید سال 1395   مرکز لرستان

این برنامه به معرفی روستای فرسِش اولین روستای دوستدار کتاب کشور می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال