عوامل برنامه :

کارگردان : مریم بابایی

گوینده: سیده زهره سیادتی


یار مهربان
تولید سال 1395   مرکز سمنان

این برنامه در خصوص جایگاه کتاب و مطالعه و شیو ه های ترغیب آحاد جامعه برای مطالعه ی هر چه بیشتر کتاب می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال