عوامل برنامه :

کارگردان : مجید صناعتی مروت

گوینده: افسانه دستگیرنده


غربت سامرا
تولید سال 1395   مرکز همدان

این برنامه به ماجرای تحت الحفظ بودن امام حسن عسگری(ع) در دوران امامت و خفقان سیاسی اجتماعی برای شیعیان و عدم ارتباط فیزیکی آنها با امام اشاره شده و این موضوع که این شرایط جامعه را برای پذیرش ارتباط غیر مستقیم با امام مسلمین در زمان غیبت امام دوازدهم آماده می کرده تبیین شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال