عوامل برنامه :

کارگردان : مجید صناعتی مروت

گوینده: عاطفه متقی


شکوه یلدا
تولید سال 1395   مرکز همدان

در این ویژه برنامه علاوه بر بیان تاریخچه و فلسفه دو ویژگی شب یلدا در فرهنگ باستانی ایرانیان به انواع تنقلات این شب و ویزگی ها و فواید و برخی ضررهای زیاده روی در آن از زبان کارشناس تغذیه پرداخته شده و درنهایت سعی شده به مخاطب فهمانده شود شکوه شب یلدا به ریخت و پاش و اسراف و زیاده روی نیست بلکه فرهنگ دور هم بودن و صله رحم و یاد کردن خویشان و بستگان بزرگترین نشانه و شکوه جشن شب یلدا است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال