عوامل برنامه :

کارگردان : مهدی سرخی زاده
دو بال پرواز
تولید سال 1395   مرکز یزد

این برنامه به روز وحدت حوزه و دانشگاه و فعالیت های موثر دکتر محمد مفتح برای ایجاد تعامل بین حوزه و دانشگاه می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال