عوامل برنامه :

کارگردان : حسین خدادی
نمایش دیدار در ماووت
تولید سال 1395   مرکز البرز

این برنامه به زندگی سردار شهید آجرلو پرداخته است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال