عوامل برنامه :


کندیمیز
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان غربی

این مستند در مورد زندگینامه شهید بهزاد دربندی از مبارزان دوران انقلاب و دفاع مقدس میباشد که سعی شده گوشه ایی از رشادتهای ایشان را ترسیم کند

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال