عوامل برنامه :

کارگردان : محمد فرنام

گوینده: علی پرویزی


سوزلر صحبت لر
تولید سال 1395   مرکز اردبیل

سوزلر صحبت لر عنوان برنامه ای است که هر روز ساعت 17 به مدت 75 دقیقه ازصدای مرکز اردبیل پخش می شود.در برنامه سوزلر صحبت لر با طرح یک سئوال، مخاطبان به تعامل با برنامه دعوت می شوند

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال