عوامل برنامه :

کارگردان : فرزانه عابدینی فر

گوینده: علی جباری فرد


روی خط باشید
تولید سال 1395   مرکز قزوین

ر این برنامه به ارتباط تلفنی با آقای محمدی نماینده مجلس شورای اسلامی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر

سایر ترکیبی های سیاسی