عوامل برنامه :

کارگردان : امیر فتاحی
رادیو محله
تولید سال 1395   مرکز همدان

در این برنامه توجه ویژه ای به حضور مخاطب اعم از پیامک و تلفن شده است. و یک برنامه تعاملی بین مخاطب و رسانه محسوب می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 30%
 
خوب 10%
 
متوسط 30%
 
ضعیف 30%
 

سایر ترکیبی های فرهنگی