عوامل برنامه :

کارگردان : امیر فتاحی
رادیو محله
تولید سال 1395   مرکز همدان

در این برنامه توجه ویژه ای به حضور مخاطب اعم از پیامک و تلفن شده است. و یک برنامه تعاملی بین مخاطب و رسانه محسوب می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 25%
 
خوب 0%
 
متوسط 75%
 
ضعیف 0%
 

سایر ترکیبی های فرهنگی