عوامل برنامه :


طنز رادیویی.مازندران (بازنشستگی )
تولید سال 1390   مرکز مازندران

این برنامه در 15 قسمت کوتاه در قالب طنز به مسائلی نظیر بازنشستگی ، دوستی ، اعتماد فرهتگ رانندگی و..... می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
بازنشستگی (5 دقیقه)
 
دوستی (4:59 دقیقه)
 
دوستی (4:56 دقیقه)
 
دوراندیشی (8:41 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال