عوامل برنامه :


طنز رادیویی.خراسان جنوبی (عمو نوروز )
تولید سال 1390   مرکز خراسان جنوبی

این برنامه در 11 قسمت به موضوعاتی نظیر عمو نوروز ،عید ،خانه تکانی ،لباس کهنه ،مفلس و...به صورت طنز می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
کهنه لباس (3:19 دقیقه)
 
مفلس (3:29 دقیقه)
 
پول موارد (6:07 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال