عوامل برنامه :


طنز رادیویی .آذر شرقی (قسمت 20 )
تولید سال 1390   مرکز آذربایجان شرقی

این برنامه در 37 قسمت به زبان محلی به موضوعاتی نظیر سرویس مدرسه ،رشوه ،شهروندی .و ... می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قسمت 1 (13:16 دقیقه)
 
قسمت 2 (10 دقیقه)
 
قسمت 3 (28:11 دقیقه)
 
قسمت 4 (12:38 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال