عوامل برنامه :


طنز رادیویی .آذر شرقی (قسمت 20 )
تولید سال 1390   مرکز آذربایجان شرقی

این برنامه در 37 قسمت به زبان محلی به موضوعاتی نظیر سرویس مدرسه ،رشوه ،شهروندی .و ... می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قسمت 17 (12 دقیقه)
 
قسمت 18 (11 دقیقه)
 
قسمت 19 ( 11 دقیقه)
 
قسمت 20 (11:11 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال