عوامل برنامه :


طنز رادیویی .آذر شرقی (قسمت 20 )
تولید سال 1390   مرکز آذربایجان شرقی

این برنامه در 37 قسمت به زبان محلی به موضوعاتی نظیر سرویس مدرسه ،رشوه ،شهروندی .و ... می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قسمت 25 (12 دقیقه)
 
قست 26 (11 دقیقه)
 
قسمت 27 (11 دقیقه)
 
قسمت 28 (12 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال