عوامل برنامه :

کارگردان : امین فخارپور

گوینده: زهرا خزاعلی محسن نیکویی


دعوت به صرف ماهی صبور
تولید سال 1390   مرکز آبادان

خانواده ای که از شهر دیگر در آبادان اقامت گزیده اند و تعریف ماهی صبور را زیاد شنیده اند

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال