عوامل برنامه :


تهیه کننده : حسن کامرانی مقدمآرزی
تولید سال 1381   مرکز اردبیل

آداب و رسوم مربوطه از تولد تا ازدواج یک فرزند دختر در منطقه آذربایجان در برنامه مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال