عوامل برنامه :


تهیه کننده : حسن کامرانی مقدمبازگشت
تولید سال 1380   مرکز اردبیل

برنامه مستندی است که موضوع عدم پذیرش مجرمین و حتی متهمین از طرف جامعه و خانواده ها را مورد بررسی قرار داده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال