عوامل برنامه :


تهیه کننده : بهرام عبادی
گوینده: حمد الله جعفری دانش


گیزلین خزینه
تولید سال 1377   مرکز اردبیل

برنامه ای ترکیبی است که به موضوع مضامین دینی در موسیقی فولکلور عاشیقی آذربایجان می پردازد. با این توضیح که عاشیق در فرهنگ عامه آذربایجان به کسانی گفته می شود که با ساز قوپوز(ساز عاشیقی) مضامین دینی، اخلاقی، عرفانی و ... را زمزمه می کنند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال